Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Възложителя на поръчката за извършване на преводаческа услуга и/или заверка на документи и Изпълнителя „ТИМ – 93“ ООД.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Заявката за превод се прави по имейл или в нашия офис. При подаване на заявка за превод по имейла, Възложителят трябва да посочи телефон за обратна връзка. Ако Възложителят не получи от Изпълнителя отговор или потвърждение за стартирането на поръчката, той трябва да се свърже с Изпълнителя по телефона или лично, тъй като е възможно заявката му да не е получена от Изпълнителя поради проблеми в интернет връзката или неволното й изпращане на погрешен адрес. Поръчка за превод, подадена по имейла, се счита за приета, след като бъде писмено потвърдена от страна на Изпълнителя с предварително договорените между Възложителя и Изпълнителя параметри. В противен случай, Възложителят няма право на претенции за обезщетение, в случай на забавяне в изпълнението или неизпълнение на подадена по този начин заявка за превод. При получаване на заявка за превод, тя се регистрира с пореден номер в Регистъра на поръчките. Ако заявката е подадена на място в офиса, Възложителят и Изпълнителят уточняват параметрите на поръчката за превод като: дата на заявяване, срок за изпълнение, език, от/на който се извършва преводът, цена по ценоразпис или цена след договорени отстъпки, вид и брой на документите за превод, предназначение на превода, начин на предаване на готовия превод, изисквания на клиента по отношение на редактирането, форматирането или терминологията, начин на изписване на имена на лица и фирми, разчитане на съкращения в текста или ръкописен или нечетлив текст, начин на плащане, евентуално авансово плащане на част от сумата и т.н. Възложителят записва данните на Изпълнителя като наименование на фирмата, телефон, адрес, електронна поща, интернет сайт и т.н.

НАЧИН НА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД
Готовият превод се предава на място в офиса или по електронната поща, както и чрез куриерска пратка на посочения от Възложителя адрес, след получаване на потвърждение за извършено плащане, освен ако предварително не е договорено друго.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за предаване на готовия превод се определя от Възложителя и се приема от Изпълнителя, ако той е реален за изпълнение. Срокът започва да тече от момента, в който Изпълнителят разполага с целия обем на материалите за превод и условията на сделката са договорени и потвърдени и от двете страни. При промяна на обема на материалите за превод в посока към увеличаването му, ако Изпълнителят прецени за необходимо, срокът следва да се предоговори. Готовият превод се счита за предаден в срок, ако е изпратен или предаден на Възложителя в готов вид и съгласно неговите изисквания. Ако преводът е бил готов за предаване в определения срок, но Възложителят го е получил по-късно и това е станало по негово решение или поради ненавременно уреждане на плащането, Изпълнителят не носи отговорност и не дължи каквато и да било неустойка за забавяне.

НАЧИН НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА
Цената за извършване на превода се обуславя от езика, сложността на текста и срока за изпълнение на поръчката, съгласно действащия ценоразпис на Изпълнителя. Съгласно БДС една стандартна страница съдържа 1800 писмени знака, включително интервалите, от готовия превод. Броят на страниците на оригинала могат да послужат като приблизителен ориентир, но не могат да се използват за база за изчисляване на цената на превода. Цената включва превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатване. Ако Възложителят желае преводът да бъде проверен от редактор-експерт, към цената се добавя таксата за редактиране от експерт, посочена в ценоразписа. При бърз и експресен превод цената се завишава съответно с 25% и 50%. При превод от един чужд на друг чужд език, преводът минава през български език и цената се изчислява като към превода от чужд на български език се добави цената на превода от български на втория чужд език. В случай че един и същ преводач работи директно с двата езика, то може да се договори по-ниска цена за директен превод.

ПРОЦЕДУРА НА УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ
Рекламацията относно качеството на превода се изготвя в писмен вид, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията, Изпълнителят възлага оценката на превода на редактор-експерт, като му предоставя оригинала, готовия превод и забележките на Възложителя.
В случаите, когато рекламацията се окаже основателна, Изпълнителят поема разходите за коригиране на материала за своя сметка и договаря с Възложителя обезщетение под формата на намаление на цената за извършената услуга. Фирмата не носи отговорност в случаите, когато Възложителят е направил сам опит да коригира превода или е възложил на трето лице това, без да даде на Изпълнителя възможност за извършване на корекция.
В случай че рекламацията се окаже неоснователна, Възложителят се задължава да обезщети Изпълнителя за всички разходи, възникнали в тази връзка.
Рекламацията на предоставените услуги може да се предяви до 7 (седем) дни от откриване на несъответствието на услугата с договорените изисквания, но не повече от 14 (четиринадесет) дни от предаване на поръчката.

СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането се извършва в брой или по банков път по банкова сметка на Изпълнителя след приключване на конкретната поръчка, в срок до 3 дни след издаване на фактура, освен ако не е договорено друго.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информация, свързана с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му във връзка с възложената поръчка. Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на своите служители и подизпълнители.
С приемането на тези Общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие Изпълнителят, в качеството си на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получил достъп във връзка с поръчката за превод и/или легализация, за целите на превода и/или легализацията, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на възложената поръчка и за други законни цели.

„ТИМ – 93“ ЕООД стриктно спазва изискванията на новия Общ регламент относно защитата на данните, а именно: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., във връзка със защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г. и влязъл в сила от 25 май 2018 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Ако клиентът няма специфични изисквания за извършване на услугата, тя се извършва съобразно добрите работни практики в „ТИМ – 93“ ЕООД.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.