Услуги

ТИМ – 93 предлага писмени и устни преводи, редакция на текстове и заверка на документи.

Както писмените, така и устните преводи могат да бъдат тясно специализирани.
Медицина, техника, високи технологии, право, финанси, рекламни текстове и прочие.

Фирмата има опит с преводи на документация по оперативни програми на ЕС, документация за тръжни процедури и обществени поръчки.

ТИМ – 93 разполага с точните преводачи, експерти и консултанти в областта на:

регионалното развитие, труда и социална политика;

отбраната и вътрешната сигурност;

външната политика и международните отношения;

правосъдието и юридическите съвети;

науката (патенти, дисертации, дипломни работи и т.н.);

здравеопазването и медицината (епикризи, резултати от медицински изследвания, документация на медицински изделия и апаратура);

културата (сценарии, филми, книги);

земеделието и храните;

транспорта, съобщенията и информационните технологии;

околната среда;

икономиката, финансите, енергетиката и туризма.


ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Предлагаме писмени преводи на стандартни (бланкови) документи и на специализирани текстове, като услугата се дели на обикновена, бърза и експресна. Писмените преводи могат да се разделят на обикновен, официален и легализиран.

Обикновен превод – превод, който се предава на клиента само в електронен вид или разпечатан на обикновена хартия, без подпис на преводач и печат на фирмата.

Официален превод – това е превод, подписан от преводач, оторизиран от МВнР, който носи наказателна отговорност за верността на превода, разпечатан на бланка и носещ печат на фирма (или преводач), която (който) има договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Легализиран превод – това е официален превод, който освен това носи заверка от сектор „Легализации и заверки“ на Консулски отдел към МВнР на Република България.

Оторизиран преводач – това е лице, което притежава необходимото образование и съответните езикови умения, подписало е декларация пред нотариус, че носи наказателна отговорност за верността на направените от него преводи, и е регистрирано в сектор „Легализации и заверки“ към МВнР като преводач, оторизиран да извършва официални преводи.

УСТНИ ПРЕВОДИ

ТИМ – 93 предлага професионален устен превод за мероприятия с международно участие, бизнес срещи, обучения, учебни пътувания, нотариални сделки и други от/на официалните езици на ЕС и множество други езици.

Устният превод може да бъде симултанен или консекутивен.

Консекутивен превод – при него говорещото лице прави паузи, в които преводачът превежда. Обикновено се използва за срещи, преговори, някои типове кратки презентации и семинари, пресконференции, телефонни разговори и т.н.

Симултанен превод (в кабина с техника) – при него говорещото лице не изчаква преводача, който превежда едновременно с него. Обикновено се използва при презентации, семинари, лекции, пресконференции, телевизионни и радиопредавания в реално време и т.н.

РЕДАКЦИЯ

Ако Възложителят желае, преводът може да бъде проверен от редактор-експерт. Редакцията включва проверка на терминологията и фактите в сравнение с оригинала, правописни и граматически грешки. В такъв случай, към цената на превода се добавя таксата за редактиране от експерт. Тази услуга се предлага и за редакция на текстове на клиента, които не са преводи или са били преведени от други лица.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

При легализация на документи е необходимо оригиналният документ да бъде представен в офиса. Предлаганите от нас срокове взимат предвид работното време и сроковете на самите заверяващи институции, а цените ни включват всички държавни такси и марки на заверяващите институции, като голяма част от държавните институции предлагат различни срокове и цени за предлаганите заверки.

Документи, издадени от чуждестранни органи
За да бъдат валидни актовете и документите, издадени от чуждестранни органи, те трябва бъдат легализирани от дипломатическите консулски представителства. В този случай подписът на преводача се заверява пред нотариус.
Изключение правят документите, които се издават на многоезични формуляри; тези документи също трябва да бъдат преведени, а преводите съответно трябва да бъдат подпечатани и заверени.

Документи, издадени в България
За да бъде един документ преведен и легализиран, така че да е валиден в чужбина, то той трябва да съдържа всички необходими печати и заверки.

Легализацията на преведения документ включва следните етапи:

 • оригиналният документ се заверява в съответното министерство, съгласно изискванията на Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР;
 • оригиналният и заверен документ се превежда от заклет преводач;
 • оригиналният документ се скачва с официалния превод  на документа и се легализира в Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

Апостил
Апостилът е заверка, която удостоверява качеството на лицето, което е подписало даден документ, а не истинността/съдържанието на документа. Апостилът се поставя от различни институции – Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието или Министерство на образованието и науката – в зависимост от вида на заверявания документ.

Институциите в България, които легализират документи, са:

 • Агенция за социално подпомагане
 • Агенция по вписване
 • Агенция по заетостта
 • Българска народна банка
 • Главна дирекция Криминална полиция
 • Държавна агенция „Архиви“
 • МВнР-Консулски отдел
 • Министерство на здравеопазването
 • Министерство на земеделието и храните
 • Министерство на отбраната
 • Министерство на правосъдието
 • Национален осигурителен институт
 • НАЦИД
 • Национална агенция по приходите
 • Национална занаятчийска камара
 • Светия синод